Hemcheck initierar kostnadsbesparingsprogram för att skapa tid för potentiell strukturaffär och Joen Averstad avgår som VD

Trots ökande aktivitet i kommersialiseringen och fler kunder än tidigare har Hemcheck som tidigare kommunicerats ett fortsatt kapitalbehov. Då villkoren på kapitalmarknaden är mycket ofördelaktiga och nuvarande större ägare inte har möjlighet att stötta bolaget finansiellt i tillräcklig utsträckning, gör styrelsen bedömningen att en kapitalanskaffning, i detta läge, inte skulle vara i aktieägarnas bästa intresse. Bolaget kommer därför att intensifiera arbetet med att försöka genomföra en strukturaffär avseende försäljning av tillgångar och/eller bolaget. Styrelsen anser att det finns betydande värden i bolaget som kan realiseras vid en strukturaffär och medlemmar ur styrelsen kommer att arbeta mer operativt för att möjliggöra detta.

För att bevara värde och undvika att få slut på pengar samt att möjliggöra tid för att genomföra en strukturaffär kommer ett kostnadsbesparingsprogram att initieras där samtliga kostnader kommer att ses över och minskas inklusive inledande av facklig process med intention att säga upp de heltidsanställda i bolaget.

Joen Averstad har samtidigt meddelat styrelsen sin uppsägning av hans tjänst som VD för Hemcheck. Han kommer att stötta bolaget under en övergångsperiod, vilken kommer att bestämmas i samråd med styrelsen.

– Efter en hel del övervägande har jag valt att anta en ny utmaning och ta ett annat uppdrag. Det har varit väldigt givande att vara en del av Hemcheck och jag kommer att fortsätta att stötta bolaget framöver, med förhoppning att kunna genomföra en strukturaffär. Vi har åstadkommit mycket under de senaste åren och vi har en tydlig positiv trend. Jag hoppas vår teknologi kan komma många patienter och vårdgivare till gagn framöver inom ramen för en större organisation, säger Joen Averstad.

– Joen har varit en central del i bolagets resa från ett utvecklingsbolag till ett mer kommersiellt drivet bolag. Det har varit utmanande att driva bolaget under pandemin och han har förtjänstfullt navigerat bolaget under denna resa. Styrelsen uppskattar att Joen tar ett stort ansvar och fortsätter att stötta bolaget framöver trots att han avgår för ett annat uppdrag, säger Anna Dalgaard, styrelseordförande i Hemcheck. Avseende kostnadsneddragningen har detta varit ett svårt beslut för styrelsen att ta, men vi har diskuterat med olika rådgivare kring bästa väg framåt i dagens läge och utifrån dessa dialoger står det klart att det mest värdeskapande för våra aktieägare är att försöka genomföra en strukturaffär. Hemcheck har mycket att tillföra sjukvården i termer av förbättrad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet och kan vara värdeskapande för flera bolag som verkar inom detta område, varför vi har förhoppningar om att en strukturaffär kan genomföras inom en snar framtid och därmed möjliggöra att vi skulle kunna behålla nuvarande organisation. Vi kommer att bjuda in investerare till en frågestund i januari avseende situationen i bolaget.

Bolaget avser att ha en organisation för att upprätthålla verksamhet och klara av informationsgivning under en övergångsperiod. De kommunicerade åtgärderna gör att kassan räcker längre än vad som kommunicerats i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Ett möjligt nästa steg kan dock vara avnotering av bolaget för att minska kostnaderna ytterligare.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 klockan 09.15