Bakgrund och motiv

Hemcheck Sweden AB utvecklar och kommersialiserar ett antal olika CE-märkta engångstest anpassade för blodprover i sprutor eller vakuumrör, som tillsammans med en digital avläsare, mycket snabbt och användarvänligt kan identifiera hemolyserade blodprover direkt vid blodprovstagningen. På så sätt kan Hemchecks produkter bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader inom vårdsektorn.

Bolaget har byggt upp sin distributörsbas och har i nuläget distributörer i 15 länder, ett ökande antal kunder och stort intresse från marknaden, både avseende befintliga produkter och produkter under utveckling. Detta har skett trots pandemin som tidigare begränsat Bolagets kommersialiseringsaktiviteter.

Bolaget har idag ett kapitalbehov som måste tillgodoses för att fortsätta driften och kommersialiseringen av Bolagets produkter, vilket är huvudmotivet för Företrädesemissionen. I tillägg till emissionens genomförande avser Styrelsen att dra ned kostnaderna i verksamheten från nuvarande nivå och fortsätta utvärdera strategiska alternativ. Om inte tillräckligt med kapital kan införskaffas genom Företrädesemissionen finns risk för att verksamheten måste avvecklas eller avyttras.

Likviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Operativa verksamheten (cirka 70 procent)
  • Försäljning och marknadsföring (cirka 10 procent )
  • Produktutveckling (cirka 10 procent)
  • Produktionsutveckling (cirka 10 procent)

Anledning att investera i Hemcheck

  • Hemchecks marknad är global och bolaget har utvecklat en unik CE-märkt beprövad lösning för patientnära hemolysdetektion
  • Hemcheck har befintliga kunder, en lång pipeline med möjliga kunder och distributionsavtal i 15 länder
  • Hemcheck har nyligen CE-märkt och har börjat lansera produkterna för diagnostiskt bruk, något som ökar intäkts- och lönsamhetspotentialen
  • Hemchecks produkter skyddas av patent i USA och i Europa.
  • Vid investeringar i produktionsuppskalning kommer tillverkningskostnaden för produkterna vid storskalig, automatiserad produktion att kunna hållas låg.
  • Hemcheck har påverkats negativt under pandemin och har haft en positiv trend i antal kunder och produkttester sedan restriktionerna släpptes

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudande & emissionsvolym:

Företrädesemissionen omfattar högst 30 861 168 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 777 505,12 kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Hemcheck cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader

Rätt att teckna Teckningsrätt:

Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.

Teckningskurs:

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,50 SEK per aktie.

Bolagsvärde:

Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Hemcheck (pre-money) om cirka 9,6 MSEK.

Teckningsperiod:

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från 8 juni till 22 juni 2022.

Handel med teckningsrätter & BTA:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 juni till 17 juni 2022. Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 juni 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2022.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier:

Hemcheck har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av Företrädesemissionen, från styrelse och ledning. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 11,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således totalt erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen.