Hemcheck producerar och kommersialiserar ett unikt koncept för patientnära detektion av hemolys

Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. Helge detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen.

 

  • Hemcheck Sweden AB är ett publikt medicintekniskt aktiebolag baserat i Karlstad, Sverige. Hemchecks är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
  • Hemcheck grundades 2010 baserat på en uppfinning av Dr. Mathias Karlsson. Medgrundare var Hjalmar Didrikson, investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB, med bakgrund från bland annat riskkapitalbolaget EQT.
  • Hemchecks marknad är global och antalet relevanta blodprover för Hemcheck uppgår till cirka 2 miljarder.
  • Hemchecks produkt Helge skyddas av patent i USA och i Europa.

 

Affärsidé

Hemcheck producerar och kommersialiserar ett koncept för patientnära detektion av hemolys.
Läs mer här. 

Vision

Hemolysfri blodprovstagning – för en säker och effektiv sjukvård

Mer om oss

Hemcheck producerar och kommersialiserar en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. En stor del av alla medicinska beslut grundas på analys av blodprover. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. De tjänster som Hemcheck erbjuder består av engångstester för blodprover i vakuumrör (v-Test) och engångstester för blodprov i blodgassprutor (s-Test), samt en gemensam avläsare. Konceptet CE-märktes i sin helhet under slutet av 2018 och marknadslanseringen har inletts under 2019 på den svenska och europeiska marknaden.

Marknad

Akutmottagningar inom EU och i USA utgör Hemchecks kärnmarknad. Dock är alla vårdinrättningar som skickar prover till centrala laboratorier, eller som utför blodgasanalyser, relevanta för Hemcheck. Särskilt intressant för Hemchecks v-Test är de miljöer där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras är kostsamma och risken för hemolys kan vara hög. Blodgasanalys är ett blodprov som tas rutinmässigt på sjukhus och som är ett centralt verktyg när snabba svar krävs för kritiska diagnoser. Blodgasanalysen påverkas, liksom vanlig blodprovstagning, av hemolys. Syftet med Hemchecks test för blodprover i blodgassprutor (s-Test) är att kunna upptäcka hemolyserade blodgasprover direkt i samband med blodgasanalys, då denna funktion saknas i alla på marknaden förekommande blodgasinstrument. I vilken omfattning blodgasprover är hemolyserade är ännu inte lika väl dokumenterat som för blodprover i vakuumrör. Vår senast publicerade studie visade på en hög hemolysfrekvens om cirka åtta procent. Varje år genomförs över 500 miljoner blodgasprover globalt, utan att kontrolleras för hemolys, vilket innebär att det finns en potentiellt mycket stor marknad för hemolystest för även denna typ av blodprov. Kostnaden för ett hemolyserat blodprov varierar beroende på vårdkostnaderna för en fördröjd, eller i värsta fall felaktig eller utelämnad, behandling med exempelvis en längre sjukhusvistelse som följd, samt på de direkta kostnaderna för ett nytt blodprov och analys av detta. Kostnaderna har i publicerade hälsoekonomiska studier uppskattats till minst 1 000 kronor per felaktigt eller uteblivet provsvar. Vid en hemolysfrekvens på fem procent skulle exempelvis Hemcheck v-test, med nuvarande prestanda, förbättra patientflödena och sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom EU och USA med cirka 1,7 miljarder kronor per år, enbart räknat för blodprov med vakuumrör.