Hemcheck AB, kvartalsrapport första kvartalet 2019

Perioden januari – mars 2019

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 300 tkr (-1 181)

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor (-0,08 kronor)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Marknadslanseringen nu inledd

Under de första tre månaderna 2019 intensifierades marknadslanseringen av Hemchecks tjänster för patientnära upptäckt av hemolys. Vårt team tillbringar mer och mer tid med att tala med inköpare och användare, detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en tjänst som för första gången ger vården möjlighet att reducera problemen med hemolys på ett enkelt, effektivt och skalbart sätt.

Vi bearbetar sjukhus i Europa, men har valt att inledningsvis fokusera på svenska kunder. Vi är närmare dem, kan jobba i små serier och kan effektivt prova och anpassa affärsmodell och teknik efter faktiska behov. Just nu arbetar vi med en svensk akutmottagning där personalen utbildas i hur tjänsten bäst används för att minska förekomsten av hemolys. I Sverige och i Europa pågår just nu olika utvärderingar. Det är tydligt att intresset är stort och att användarna uppskattar det vi kan erbjuda.

Hemcheck fortsätter att förstärka organisationen och som ett led i detta har Joen Averstad rekryterats som ny verkställande direktör från 15 maj, då jag övergår till arbetet som operativ chef. Joen Averstad tillför viktig kompetens inom kommersialisering och verksamhetsutveckling. Jag hälsar honom välkommen till Hemcheck.

Här hittar du kvartalsrapport första kvartalet 2019.

Annelie Brolinson

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 09.00