hemCheck: Rättelse avseende adresser till vissa teckningsåtagare i hemChecks prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom
eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för
legala restriktioner.

Rättelse avseende adresser till vissa teckningsåtagare i hemChecks prospekt  

På sidan 57 i Hemcheck Sweden AB:s (publ) (”hemCheck”) prospekt avseende nyemission av units finns en tabell över teckningsåtagare i nyemissionen som innehåller felaktiga adresser till några av dessa teckningsåtagare. Av denna anledning ska tabellen på sidan 57 i prospektet ersättas av tabellen nedan:

Om hemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE(TM)) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGE(TM) detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 10 mars 2017.

För ytterligare information
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, CEO
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat
sätt handla med units eller andra värdepapper i hemCheck. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i hemCheck kommer endast att ske genom det prospekt som hemCheck offentliggjort. Ingen
åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av hemCheck för att tillåta ett erbjudande till allmänheten
i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller
distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från hemCheck och enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2017, kl. 08:30. CET.