Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2023

Andra kvartalet 2023 (1 april – 30 juni)

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 556 713 (219 163) kr

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 196 785 (-4 115 427) kr

• Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,21) kr

Perioden 1 januari – 30 juni 2023

• Rörelsens intäkter uppgick till 2 061 609 (437 729) kr

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 343 767 (-8 022 624) kr

• Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,42) kr

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Fortsatt arbete med att få till en strukturaffär och fortsatt notering

Andra kvartalet 2023 har varit utmanande för Hemcheck utifrån minskat antal interna resurser samtidigt som verksamheten och arbetet med strukturaffärer fortsatt. Vi har erhållit flera nya order, vilket är väldigt positivt, men mest fokus har arbetet avseende transaktionen med Bio Vitos fått. Årsstämman godkände enhälligt transaktionen och bolaget har efter feedback från Nasdaq tecknat ett tilläggsavtal med Bio Vitos om att nuvarande verksamhet kvarstår inom bolaget, i stället för att verksamheten avyttras till en tredje part. Processen med Nasdaq har fortsatt efter periodens utgång där bland annat en ny bolagsbeskrivning tagits fram. Vi erhöll nyligen ett godkännande av Nasdaq vilket är mycket viktigt och banar väg för att vi ska slutföra transaktionen med Bio Vitos.

På det kommersiella planet har vi fått flera uppföljnings- och utvärderingsorder, från bland annat FIND och universitetssjukhuset Charité i Berlin, samt order från vår distributör i Förenade Arabemiraten. Vi ser fortsatt ett stort intresse för vår lösning för diagnostiskt användande, samtidigt som kvalitetssäkringslösningen fortsätter att generera intäkter.

Nu när Nasdaq har godkänt bolaget för fortsatt notering avseende genomförande av transaktionen med Bio Vitos, så är det många saker som ska genomföras på kort tid. IP-rättigheterna samt kapital förvärvas i utbyte mot nyemitterade aktier. Nuvarande verksamhet flyttas till ett dotterbolag, Hemcheck Management och dotterbolaget Hemcheck Holding delas ut till nuvarande aktieägare. Bolaget ska även kalla till en extra stämma och välja in två nya styrelseledamöter och tillsätta en delvis ny organisation. När transaktionen genomförs kommer även den kreditlina som Hemcheck tecknat efter periodens utgång att börja gälla, vilket möjliggör för bolaget att ta upp till fem miljoner kronor i lån, vilket ger bolaget flexibilitet och tillgång till rörelsekapital. Det är många saker som ska på plats som sagt men vi har varit förberedda och alla processer är nu i gång.

Jag ser med tillförsikt framåt och tror att affären med Bio Vitos är en bra lösning för bolaget. Det var otroligt viktigt att vi fick godkännandet från Nasdaq och det ska bli spännande att stötta bolaget vidare in i nästa fas.

Joen Averstad

Tillförordnad extern verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023 klockan 08.30.