Hemcheck tar nästa steg genom transaktionen med Bio Vitos

Hemcheck blev den 28 augusti villkorat godkänt för fortsatt notering av Nasdaq. Efter det har mycket arbete pågått för att genomföra alla de steg som transaktionen med Bio Vitos innebär. Samtidigt pågår förberedande arbete för att realisera värdet i de förvärvade IP-rättigheterna, efter att transaktionen till fullo är genomförd.

Genomförda åtgärder och kommande steg avseende transaktionen med Bio Vitos

Hemcheck har fram till idag genomfört många av de nödvändiga stegen för att slutföra transaktionen med Bio Vitos, bland annat att den befintliga verksamheten har placerats i ett helägt dotterbolag (Hemcheck Management AB), utdelningen av Hemcheck Holding AB är genomförd, förvärvet av IP-rättigheterna har slutförts, och kallelse till extra stämma är förberedd (där beslut om ändring av företagsnamn och ny styrelse ska beslutas om) och kommer att publiceras när stämmodag är beslutad av styrelsen. Nyemissionen till Bio Vitos planeras även att genomföras inom kort. När nyemissionen är genomförd och extra stämman är hållen, är det bara mindre administrativa åtgärder kvar såsom att uppdatera hemsidan som krävs för att alla villkor uppställda av Nasdaq ska vara uppfyllda.

Samtidigt med arbetet att slutföra affären med Bio Vitos, pågår det förberedande arbetet för att realisera värdet i de förvärvade IP-rättigheterna.

Patent

Processen med att erhålla patent i de relevanta länderna pågår. Inga ytterligare frågor har tagits upp av patentmyndigheterna i USA och Europa, vilket är positivt säger Igor Lokot, tilltänkt ny styrelseledamot i Hemcheck samt VD på Double Bond Pharmaceutical, vilka äger en del av Bio Vitos och var bolaget som var med och tog fram IP-rättigheterna från start. Även om en patentansökan ger visst skydd då konkurrenter kan avskräckas kommer det att vara värt mycket att få patentansökningarna formellt godkända.

Registreringsarbete

Som tidigare meddelats kommer Hemcheck, när transaktionen med Bio Vitos slutförs, att börja arbeta för att läkemedelsregistrera substansen oralt järnsuccinat, vilket IP-rättigheterna omfattar avseende behandling av patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, under namnet Succifer. Denna process förbereds nu och olika alternativ övervägs för att arbetet ska kunna påbörjas så snart transaktionen är genomförd.

Ytterligare studier och nya områden för kommersialisering

Succifer utvecklades ursprungligen för hjärtsviktspatienter med sikte på att ersätta dyra och omständliga intravenösa järnbehandlingar, med bibehållen effekt för patienterna. Den relevanta marknaden är stor där det vanligaste intravenösa läkemedlet omsätter över 5 miljarder kronor i detta segment. Detta segment är första prioritet för bolaget att konkurrera på.

Dagens tillgängliga järntabletter är inte särskilt effektiva och planen är, som tidigare kommunicerats, därför att även att ansöka om ett läkemedelsgodkännande för Succifer för bättre järnupptag, järnmättnad och järndepåer för personer med låga järnvärden som inte lider av hjärtsvikt. Den potentiella marknaden för det är mycket stor.

För att ta nästa steg i det arbetet förbereds nu en studie där kvinnliga elitbasketspelare i Europa avses att delta. Målet med studien är att visa att Succifer, som idag bevisligen har god effekt vid behandling av patienter med hjärtsvikt, även är ett bättre alternativ än vanliga järntabletter för kvinnor med låga värden av järn i blodet. Planen är att studien kommer att påbörjas i början av 2024 med mål att den färdigställs under Q2 2024. Goda resultat från den studien kan öppna upp för ytterligare kommersiell potential och bolaget avser även att undersöka möjligheten till att bredda de befintliga patentansökningarna för att även inkludera denna patientgrupp.

Tillverkning och logistik

För att vara förberedd när den kommersiella fasen börjar, behöver bolaget säkra logistikkedjan. Det arbetet kommer att påbörjas inom kort. Det finns flera tillförlitliga kontraktstillverkare i marknaden som kan tillverka Succifer, då själva substansen inte är komplicerad att tillverka, så det handlar om att välja en bra och tillförlitlig partner, vilket vi har erfarenhet av tidigare säger Igor Lokot.

Bolaget avser att återkomma löpande med mer information kring vad som sker i slutförandet av transaktionen med Bio Vitos och arbetet med att realisera värdet i de förvärvade IP-rättigheterna. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.