Hemcheck kallar till årsstämma

Hemcheck Sweden AB kallar till årsstämma den 14 maj 2019

Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, kallas härmed till årsstämma enligt kallelse nedan. I pressmeddelande från den 1 april 2019 meddelades att styrelsen i Hemcheck Sweden AB beslutat om emission av teckningsoptioner, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, och att tiden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske från och med den 1 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Rätt teckningstid är från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, vilket framgår av kallelsen till årsstämman nedan.

Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 13.00 på Lagergrens gata 2 i Karlstad.

Rätt att delta i årsstämman har den som

       dels upptagits som aktieägare i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 maj 2019,

       dels senast onsdagen den 8 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hemcheck Sweden AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Emelie Carmhagen Wernoff (Årsstämma), Box 1203, 751 42 Uppsala eller via e-post till hemcheck@lindahl.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 8 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 8 maj 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.hemcheck.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.hemcheck.com.
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD-presentation
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

 8. Beslut om:

a)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)      ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
15. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
16. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
17. Stämmans avslutande

Valberedningen inför Hemcheck Sweden AB:s årsstämma består av Anna Dalgaard (styrelseordförande Hemcheck AB), Hjalmar Didrikson (representant för Stockholm Karlstad Invest AB), Mathias Karlsson, Henrik Larsson (representant för Almi Invest AB) och Markus Puusepp (representant för SHL Group AB). Valberedningen har lämnat förslag till beslut enligt punkterna 1, 9-13 på dagordningen.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mårten Steen, advokat hos Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha fem ledamöter och en suppleant.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med
128 800 kronor till ordföranden och 64 400 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Ingen ytterligare ersättning föreslås utgå till ledamöter för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson, Torbjörn Koivisto och Karin Dahllöf som ordinarie ledamöter, samt omvälja Måns Alfvén som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Anna Dalgaard.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att välja ett registrerat revisionsbolag till revisorer i bolaget och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att den auktoriserade revisorn Jan Nyström fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår följande principer för valberedning. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2020. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antal revisorer, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägare så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Punkt 15 – Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB har, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av högst 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt villkoren nedan.

Punkt 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 60 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt punkt 15 och 16 på dagordningen till årsstämman den 14 maj 2019 kommer aktiekapitalet att öka med totalt högst 59 400 kronor. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner enligt punkt 15 och 16 kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar under punkt 15 och 16 till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Beslut enligt punkt 14 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämmans beslut om att godkänna styrelsens beslut enligt punkt 15 och bolagsstämmans beslut enligt punkt 16 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

I bolaget finns totalt 15 708 230 aktier med en röst vardera. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till hemcheck@lindahl.se.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress c/o Karlstads Universitet Biomedicin, Universitetsgatan 2, 651 88 i Karlstad samt på bolagets webbplats, www.hemcheck.com, senast från och med tisdagen den 23 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer Hemcheck Sweden AB att behandla personuppgifter i enlighet med Hemcheck Sweden AB:s integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.hemcheck.com.

__________________

Karlstad i april 2019

Hemcheck Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Annelie Brolinson, vd

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.