Hemcheck ingår ytterligare tilläggsavtal med Bio Vitos, låter verksamheten kvarstå för att slutföra förvärvet

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra affären med Biovitos. Bolaget har därefter lämnat in en ansökan om ett förhandsgodkännande från Nasdaq som nekats då Nasdaq inte anser att de förvärvade tillgångarna uppnår verksamhetskravet. Bolaget har som led i detta tecknat ett tilläggsavtal med Bio Vitos där nuvarande verksamhet kvarstår och bedrivs vidare i Bolagets koncern och att affären med Bio Vitos därefter kan genomföras. Nasdaq anser vidare att, även om nuvarande verksamhet kvarstår inom Bolaget, så ska en åternoteringsprocess genomföras, då Nasdaq anser att det är en så kallad ”change of identity”. Styrelsen har i och med det beslutat att skicka in en uppdaterad åternoteringsansökan.

För att följa Årsstämmans beslut innebär den modifierade transaktionen att dotterbolaget Hemcheck Management AB dit nuvarande verksamhet förläggs, säljs tillbaka till Hemcheck Sweden AB från Hemcheck Holding AB, i enlighet med de villkor som Årsstämman bestämt. Styrelsen anser att det är det enda alternativet Bolaget har just nu, då kapital krävs för fortsatt drift samtidigt som fortsatt värdeskapande kan genereras till aktieägarna genom att den befintliga verksamheten bedrivs vidare inom Bolaget. Detta samtidigt som kapital och en mycket intressant ny verksamhet införskaffas genom affären med Bio Vitos.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.