Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

Fjärde kvartalet 2021, (1 oktober – 31 december)

Helåret 2021, (1 januari – 31 december)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

CE-märkning, kommersiella avtal, nytt team och framgångsrika kliniska studier

2021 har varit ett händelsefyllt år där Hemcheck, trots pandemin, gjort många framsteg, samtidigt som vi etablerat ett nytt team.

Året inleddes med att vi, genom en riktad nyemission, tillfördes 15 miljoner kronor. Det är medel som gjort oss starkare och som vi nu använt bland annat för att fortsatt kommersialisera våra produkter och ta fram och CE-märka det nya bgs-Testet.

På det kommersiella planet har vi kunnat teckna flera nya distributörsavtal under året, fått flera uppföljnings- och utvärderingsorder, och totalt sett har vi klart större intäkter än under 2020, även om de fortfarande ligger på en låg nivå jämfört med vår ambitionsnivå. Vi har tecknat avtal med distributionspartners i Storbritannien, Turkiet, Indonesien, Bahrain, Saudiarabien, Kuwait och Irland. Arbetet med att utöka antalet distributörer och framför allt arbetet med att få in fler kunder fortgår med ett tydligt fokus för 2022.

Vi har också genomfört flera lyckade studier under 2021. Det är viktigt att kunna visa upp oberoende studier och lokala kliniska testresultat i de länder och på de marknader där vi vill etablera oss. Dessa resultat stärker oss i och med det, samtidigt som vi, tillsammans med våra olika partners, kommer att fortsätta att genomföra sådana kliniska studier för att ytterligare stärka argumenten för våra produkter.

Strax efter årets slut kunde vi genomföra CE-märkningen av bgs-Testet, vår nya produkt för blodgasmarknaden. Bakom CE-märkningen, som är en förutsättning för att vi ska kunna sälja produkten på den europeiska marknaden, ligger mycket arbete under lång tid.

Under året har vi dessutom, genom fyra nyanställningar, etablerat ett nytt team. Tillsammans med dem och Hemchecks övriga teammedlemmar ser jag fram mot 2022, ett år då vi, bland annat, siktar på att Hemchecks försäljning tydligt ökar, att vi kan lansera fler produktalternativ, och utveckla organisationen ytterligare.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022 klockan 10.30.