Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

Hemcheck Sweden AB (publ) höll fredagen den 24 november 2023 extra bolagsstämma på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Beslut avseende transaktionen med Bio Vitos

Stämman beslutade att fullt ut slutföra transaktionen med Bio Vitos för registrering hos Bolagsverket genom att minska aktiekapitalet, ändra bolagsordningen och emittera nya aktier till Bio Vitos i enlighet med förslaget i kallelsen.

Beslut om namnändring till Bio Vitos Pharma AB samt andra ändringar i bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra namn på bolaget till Bio Vitos Pharma AB. Vidare beslutades att ändra styrelsens säte till Uppsala kommun samt att bredda verksamhetsföremålet i enlighet med förslaget i kallelsen.

Styrelse
Stämman beslutade om nyval till styrelsen av Richard Wall och Igor Lokot. Anna Dalgaard, Karin Dahllöf och Mathias Karlsson kvarstår som styrelseledamöter. Hjalmar Didrikson avgår från styrelsen.

Richard Wall valdes till ordförande i styrelsen.

De fullständiga förslagen och stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.hemcheck.se).

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.