Hemcheck har blivit villkorat godkänt för fortsatt notering av Nasdaq och kan slutföra transaktionen med Bio Vitos

Hemcheck har blivit godkänt för fortsatt notering av Nasdaq villkorat att transaktionen med Bio Vitos genomförs samt andra sedvanliga villkor såsom uppdatering av hemsidan efter transaktionens genomförande.

I och med detta publiceras den bolagsbeskrivning som tagits fram och denna kan även hittas på bolagets hemsida, www.hemcheck.se. Detta innebär vidare att transaktionen med Bio Vitos, där IP-rättigheter och kapital anskaffas, kan fullföljas.

Bolaget kommer att skyndsamt genomföra alla de steg som krävs för att fullborda transaktionen med Bio Vitos. Ytterligare information kommer att delges så snart slutliga tidpunkter är fastställda.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.