Användarundersökning på Capio S:t Görans sjukhus visar på 100% stöd hos deltagande personal för Hemchecks produktkoncept

Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har som tidigare kommunicerats slutfört studien på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blodprover som skickas till det centrala laboratoriet. Som en del i utvärderingen av resultatet har en anonymiserad användarundersökning genomförts för att förstå hur användarna mer i detalj använt produktkonceptet och hur de värderar det som stöd i deras arbete.

Resultatet från användarundersökningen visar bland annat att 100% av de svarande vill fortsätta använda produktkonceptet och att 93% rekommenderar andra vårdenheter att använda det.  

–Det är mycket positivt att användarna ser så positivt på vårt produktkoncept. Eftersom vi inför ett nytt arbetsmoment så har det inte på förhand varit självklart att användarna uteslutande skulle se positivt på produktkonceptet även om det totalt sett skapar mycket fler värden såsom tidsvinster och möjliggör en bättre vård för patienten. Vi har i tillägg fått bra inspel från användarundersökningen kring möjliga justeringar i hur produkten används med potential till att ytterligare förbättra resultatet avseende sänkning av hemolysfrekvensen, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

–Det är väldigt positivt att personalen som använt produktkonceptet är så nöjda, då personalens input är en viktig del i hur vi utvärderar möjliga förbättringar i verksamheten. Det är även ett gott betyg till studien i övrigt, säger Ylva Grönneberg, bitr. vårdenhetschef akutkliniken Capio S:t Görans sjukhus.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen i Stockholm. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2019 togs över 100 000 besök emot på akutmottagningen. Capio S:t Görans sjukhus är en del av Capio som i sin tur är en del av Ramsay Générale de Santé, en ledande europeisk vårdgivare som driver 235 sjukhus runt om i världen.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.