Hemcheck och Capio S:t Görans sjukhus i studie om att minska hemolys i blodprover på akutmottagningen

Oktober 2019 – Avslutad

Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har fått godkännande av etikprövningsmyndigheten (EPN) om att inleda en studie på Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blodprover som skickas till det centrala laboratoriet på Capio S:t Görans sjukhus.

Studien är utformad så att en del av personalen kommer att använda Hemchecks utrustning under en begränsad tid och sedan jämförs utfall mellan denna grupp mot en kontrollgrupp där utrustningen inte har använts.

–Vi ser fram emot denna studie där vi hoppas att vi kan visa för Capio S:t Görans sjukhus att vår lösning för patientnära hemolysdetektion kan effektivisera blodprovtagningen samt starkt bidra till att minska hemolysfrekvensen i blodprov, och därmed bland annat kan öka patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Vi har tillsammans med Capio S:t Görans sjukhus valt att söka EPN:s godkännande för denna studie för att kunna samla in mer information än brukligt kopplat till provtagningen och lättare följa upp de prover som kontrollerats med vår utrustning, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

–Vi är en framåtriktad organisation och vill hela tiden utveckla vår verksamhet. Då vi ser problematiken med hemolys i blodprover så ser vi fram emot denna studie för att bygga mer kunskap om hur vi kan hantera problematiken på nya sätt samt för att utvärdera om Hemchecks lösning kan vara något vi vill implementera, säger Göran Örnung, chef akutmedicinkliniken Capio S:t Görans sjukhus.

Läs mer.

Hemcheck utvalt som deltagare i EU:s EIT Health-initiativ GoGlobal Canada

Startade juni 2019 – Avslutad

 

Hemcheck Sweden AB har, som ett av totalt 13 europeiska bolag, blivit utvalt av en jury att delta i EIT: s program GoGlobal Canada. EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen för att stärka Europas innovationsförmåga. Institutet är en del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. EIT Health, som är en del av EIT, är världens största innovationsnätverk och består av över 140 partners från näringsliv, forskninginstutitioner och universitet i Europa. Sedan 2018 har EIT Health ett samarbete med Kanada under namnet GoGlobal Canada.

–För att få vara med i GoGlobal Canada måste företaget ha en godkänd produkt och också inlett marknadslansering av denna på en internationell marknad, krav som Hemcheck uppfyller sedan slutet av 2018. Att ha blivit utvalda som deltagare visar på att viktiga beslutsfattare ser våra lösningar som intressanta. Det ger oss kontakter och ingångar, både till forskare och entreprenörer, samtidigt som vi visar upp vårt kunnande och våra lösningar. Det gäller inte bara för de kanadensiska innovationshubbarna i Montreal, Toronto och Vancouver, där vi kan lära oss mer om den nordamerikanska marknaden, utan också på den europeiska marknaden, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

Läs mer om GoGlobal Canada.

Läs mer om EIT Health.

Hemcheck och Region Västmanland i studie om hemolyserade blodgasprov

Startade Januari 2018 – Avslutad

HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med Region Västmanland avseende en studie för att kartlägga förekomsten av hemolys i blodgasprover tagna vid akutmottagningen på Västmanlands Sjukhus i Västerås. Blodgasanalys är ett blodprov som tas rutinmässigt på sjukhus och som är ett centralt verktyg när snabba svar krävs för kritiska diagnoser. Blodgasanalysen påverkas, liksom vanlig blodprovstagning, av hemolys, men i vilken omfattning är ännu inte lika väl dokumenterat.

– Idag utförs ingen hemolyskontroll på blodgasprov. Avsikten med studien är att undersöka förekomsten av hemolys i blod som analyserats i blodgasapparater och se om det kan detekteras med hjälp av ett enkelt test. Det är glädjande att vi som ett första steg i det arbetet kan genomföra en så viktig studie ihop med Region Västmanland och Västmanlands Sjukhus Västerås. Vi ser att väl fungerande patientnära hemolystest kan förbättra kvaliteten på vården och ge ökad patientsäkerhet, säger Hemchecks vd Annelie Brolinson.

– Vi ser det som värdefullt att kunna bidra i undersökningar som är kopplade till olika kliniska aspekter där data och resultat kan användas till att utveckla och förbättra direkt i löpande verksamhet, säger Caroline Thunell, verksamhetschef vid akutkliniken på Västmanlands Sjukhus Västerås, samt Per Bjellerup, verksamhetschef laboratoriemedicin.

Hemchecks avsikt är att vidareutveckla det egna produktkonceptet Helge, ursprungligen avsett att upptäcka hemolyserade blodprov i vakuumrör, och komplettera det med ytterligare ett engångstest för blodgasprover. Det nya testet ska, med ett lika enkelt handhavande som det existerande och med samma avläsare, kunna upptäcka hemolyserade blodgasprover direkt i samband med blodgasanalys.

– Under arbetet med Helge har vi sett nya möjligheter för vår teknik. Vi har, som en följd av detta, nyligen beslutat att gå vidare och utveckla ett kompletterande engångstest för detektion av hemolys i blodgasprover. Vår förväntning är att det ska bidra till bättre analyskvalitet och ökad patientsäkerhet på exempelvis akutmottagningar och vid intensivvårdsavdelningar, där blodgasanalys är ett viktigt redskap. Det innebär i förlängningen att det finns en potentiellt mycket stor och internationell marknad för HemCheck, precis som när det gäller hemolystest av vanliga blodprov, säger Annelie Brolinson.

Avsikten är att produktkonceptet, bestående av engångstest för vakuumrör och avläsare, ska lanseras på den svenska marknaden under 2018. Utvecklingen av ett hemolystest för blodgasprover kommer att ske parallellt med detta och är av naturliga skäl i ett tidigare utvecklingsskede.

Läs mer om studiens resultat

Hemcheck söker nya svar – tillsammans med forskare från Karolinska Institutet

November 2017 – Avslutad

Nytt projekt, nytt samarbete och en möjlighet att göra skillnad. Tillsammans med en forskare från Karolinska Institutet ska Hemcheck söka svar på hur vanligt förekommande hemolys är vid blodgasanalyser.

Blodgasanalys utgör en central del av det akutsortiment av blodprover som ständigt måste kunna genomföras på svårt sjuka patienter, ett prov som även det kan påverkas av hemolys.

I dag finns omfattande vetenskaplig forskning på hemolys i vakuumrör, medan samma forskning på de sprutor som används vid blodgasanalys är relativt outforskad.

– Vi vet sedan tidigare att hemolys förekommer i blodgasprover. Vi vet också att vissa ingående analyser, till exempel kalium är känsliga för hemolys och efter samtal och observationer inom vården har vi sett att det finns ett behov av att ta reda på förekomsten av hemolys vid blodgasanalyser, säger Henrik Duhalde, klinisk specialist hos Hemcheck.

När Hemcheck fick nys om att Karolinska Institutet sökte företag att matcha mot sina postdoktorer för ett Internship project for postdocs and early career researchers fanns det inte någon tvekan om att de skulle anmäla sitt intresse.

– Vi skickade in projektplan och en ansökan om att få samarbeta med någon av de erfarna forskare som visat intresse för projektet, berättar Henrik.

I projektet kommer man bland annat undersöka i vilken utsträckning hemolys förekommer i blodgasprover och hur Hemchecks produktkoncept Helge är tillämpbart för att mäta hemolys i den miljön.

Forskare från Karolinska Institutet
Forskaren Johanna Apro kommer tillsammans med Henrik Duhalde att arbeta med allt från planering till genomförande och rapportering. – Jag ser mycket fram emot att göra min praktik hos Hemcheck. Detta är en stor möjlighet för mig att få erfarenhet av utvecklingen av medicintekniska produkter och forskning på ett företag. För min framtida karriär är detta en mycket bra merit, säger Johanna Apro.

Användartester med en prototyp av Helge vid akutavdelningen på Centralsjukhuset Karlstad

December 2016 – Maj 2017

Hemcheck genomförde användartester med en prototyp av Helge, ett patientnära test för att upptäcka hemolys, vid akutavdelningen på Centralsjukhuset Karlstad mellan december 2016 och maj 2017. Syftet med testerna var att få en bättre förståelse av användarvänlighet och prestanda i klinisk miljö för att kunna identifiera förbättringsområden för den uppgraderade produktversionen, vilken inkluderar en digital avläsare, som är under utveckling.

Den uppmätta hemolysfrekvensen på akutmottagningen var i genomsnitt 10,2 % för samtliga blodprov i kontrollgruppen, vilket stärkte Hemchecks syn på omfattningen av problemet. Hemolysfrekvensen var avsevärt högre (21 %) vid användning av perifer venkateter (PVK) samt när långsamt blodflöde observerats vid provtagningstillfället (36 %). Hemolysfrekvensen varierade kraftigt (3 till 19 %) mellan deltagande sjuksköterskor. Dessa kunde korrekt förutspå hemolys i mindre än en tredjedel av fallen.

Helge prototypen ansågs användarvänlig och kunde med lätthet införlivas i den kliniska miljön. Med den nuvarande prototypen (kalibrerad till hemolysindex (HI) 50), sänktes hemolysfrekvensen för Troponin T-tester (HI cutoff 100) med 75 % och hemolysfrekvensen för kalium, ALAT-, AL-tester med 36 % (HI cut off 50). Justeringar av prototypen, inklusive införande av en digital avläsare, görs för att förbättra prestanda för hemolyskänsliga prov, såsom kalium, ALAT, ALP.