Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019, (1 oktober – 31 december)

Helåret 2019, (1 januari – 31 december)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Hemcheck utökade sin CE-märkning, tecknade nya samarbetsavtal, genomförde studie på Capio S:t Görans sjukhus samt förändringar i organisationen

2019 har varit ett händelserikt år för Hemcheck. Under våren 2019 inledde vi med full kraft marknadslanseringen av Hemchecks egenutvecklade tjänster och lösningar för detektion av hemolys i blodprov. Lanseringen har inneburit mycket arbete för att informera marknaden om att vår lösning finns, skapa intresse för att testa och sedermera genomföra tester av våra lösningar, samt för att hela tiden vidareutveckla vårt erbjudande. I maj tillträdde även jag som ny vd.

Att gå från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag, till att bli en etablerad aktör på en potentiellt mycket stor marknad och väcka intresse för nya tjänster och nya arbetssätt kräver tid och resurser, särskilt inom hälso- och sjukvården. Vi har hela tiden upplevt ett tydligt intresse från marknaden, som glädjande nog också ökar. Den återkoppling vi hittills har fått, exempelvis genom samarbetet med Siemens Healthineers och studien på Capio S:t Göran, där vi uppnått goda resultat, ger oss en positiv bild av framtiden.

Andra viktiga milstolpar är att vi utökade vår CE-märkning för hemolystest i vakuumrör till att omfatta även serumrör, något som är efterfrågat och som utökar vår möjliga kundbas då många potentiella kunder använder sig av serumrör. När det gäller partners att växa med stärkte vi under tredje kvartalet vårt goda samarbete med SHL Technologies Ltd genom ett avtal som från andra kvartalet 2020 ger oss en mer kostnadseffektiv produktion med högre kapacitet för våra engångstester. Det gör att vi snabbare kan öka produktionen när efterfrågan växer.

Hemcheck vill och behöver växa. Det betyder att vi hela tiden måste vidareutveckla vårt erbjudande och att vi måste hitta samarbeten med starka partners som hjälper oss att nå ut bredare i marknaden. Det gläder mig därför att vi under 2019 kunde göra bägge delarna. Hemcheck har lösningen på mycket konkreta utmaningar, något som vi nu, efter fler tester och utvärderingar, jobbar hårt för att omsätta i form av kundkontrakt.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 08.30.