Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2022

Tredje kvartalet 2022 (1 juli – 30 september)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 286 258 kr (434 672)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 931 046 kr (-3 042 351)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,16)

Perioden 1 januari – 30 september 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 723 987 kr (940 351)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 953 669 kr (-10 479 781)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr (-0,54)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Nya avtal och ordrar samt fortsatt utvärdering av strategiska alternativ

Liksom flera tidigare kvartal präglades det av både god framdrift och av utmaningar. Vi behöll vårt starka fokus på tre viktiga områden; kommersialisering, ISO­-certifiering, och utvärdering av möjliga strategiska alternativ för verksamheten.

I juli tecknade vi ett distributörsavtal med SDO Medical avseende den spanska marknaden. SDO Medical har visat ett stort intresse för våra produkter, och har dessutom många viktiga kontakter på den spanska marknaden, där de fokuserar på kunder inom både diagnostiskt och icke­-diagnostiskt användande.

När det gäller ordrar kunde vi räkna in sådana från vår franska distributör Eurobio Scientific, och från Antisel, som är vår distributör i Grekland. Efter periodens utgång fick vi även ordrar från UKR, univer­sitetssjukhuset i tyska Regensburg, Tartu universitetssjukhus, samt från AREVA Research Program i USA.

Vår process för certifiering enligt ISO 13485­standarden fortsatte framgångsrikt. Att bli certifierade enligt standarden är en betydande kvalitetsstämpel och i vissa fall en förutsättning för att kunna teckna kommersiella kontrakt. Vi har efter periodens utgång kunnat avsluta processen och har därmed erhållit ISO-­certifikatet.

Den företrädesemission som slutfördes i mitten av juli tillförde oss drygt 7,5 miljoner kronor före transaktionskostnader, medel som vi använder för vår fortsatta kommersialisering. Vi fortsätter samtidigt arbetet för att säkerställa Hemchecks långsiktiga finansiering, då vi fortsatt har ett kapitalbehov. En del i detta är att vi utvärderar möjliga strategiska alternativ för Hemcheck gällande framför allt finansiering och kommersiella samarbeten. Arbetet går vidare och styrelsen avser att kunna komma tillbaka med mer detaljerad information inom kort.

Resan fortsätter. Det är viktigt med stark framdrift på det kommersiella planet och att komma framåt avseende möjliga strategiska alternativ och finansieringen av bolaget. Vi jobbar hårt för att nå detta och ett starkt fjärde kvartal.

 

Joen Averstad

Verkställande direktör

 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 klockan 08.30.