Hemcheck ingår villkorat avtal med Bio Vitos Medical Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital samt utdelning av verksamhet

Hemchecks styrelse har sedan sommaren 2022 arbetat intensivt med att finna olika strukturalternativ för bolaget, inklusive en lösning på bolagets framtida finansiering. Det förslag som nu kommer att föreläggas en extra bolagsstämma innebär anskaffning av kapital och IP-rättigheter av Bio Vitos Medical Limited (”Bio Vitos”) genom nyemission av aktier i Hemcheck samt utdelning av nuvarande verksamhet till aktieägarna för vidare ansökan om omnotering, alternativt avyttring.

Transaktionen innebär i korthet, om den godkänns av Hemchecks aktieägare, att

  • Bio Vitos utger ett vederlag till Hemcheck om 1,23 miljoner kronor för att täcka transaktionskostnader
  • Hemchecks nuvarande verksamhet överförs till ett helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”) som delas ut till nuvarande aktieägare (”Utdelningen”). Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s.k. Lex ASEA-regeln.
  • Hemcheck förvärvar IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vidare erhåller Hemcheck ett kapitaltillskott på 4 miljoner kronor.
  • Som vederlag för IP rättigheterna och kapitalet om 4 miljoner kronor ges en riktad nyemission till Bio Vitos om 259 654 000 nya aktier, motsvarande en utspädning om ca 88,3%. De nyemitterade aktierna ska i sin tur delas ut till Bio Vitos aktieägare.

Hemchecks syfte med Transaktionen

Hemchecks styrelse har utvärderat alla tänkbara scenarier för att säkerställa den fortsatta driften av bolaget. I december togs beslut om radikala kostnadsneddragningar för att möjliggöra mer tid för att genomföra en strukturaffär. För att undvika att en avnotering behöver göras och samtidigt fortsatt möjliggöra en strukturaffär avseende nuvarande verksamhet, bedöms Transaktionen av Hemchecks styrelse utgöra det bästa alternativet framåt för Hemcheck och dess aktieägare.

Utdelning av Dotterbolaget

Hemchecks tidigare verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas i Dotterbolaget. Övriga av Hemchecks tillgångar och skulder kommer således innan Transaktionen genomförs att överföras till Dotterbolaget. Därefter kommer Hemcheck att dela ut samtliga aktier i Dotterbolaget till sina nuvarande aktieägare. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s.k. Lex ASEA-regeln, vilket innebär att Utdelningen inte föranleder någon omedelbar beskattning för aktieägarna. I stället fördelas anskaffningsvärdet på dels aktien i Hemcheck, dels aktien i Dotterbolaget. Utdelningen kommer föreslås att godkännas av bolagsstämman i Hemcheck.

Dotterbolaget kommer att fortsätta sin verksamhet och fortsatt försöka genomföra en strukturaffär. Dotterbolaget kommer efter Transaktionen genomförts, om någon strukturaffär ej överenskommits, ansöka om notering på en handelsplattform och kommer inom ramen för denna noteringsprocess att upprätta en bolagsbeskrivning. Sådan ansökan om notering förutsätter godkännande av marknadsplatsen.

Extra bolagsstämma

Hemcheck avser kalla till en extra bolagsstämma för beslut i de frågor som berör den nu beskrivna Transaktionen. Detta inkluderar byte av ändring av bolagsordningen, beslut om nyemission, utdelning av Dotterbolaget m.m.

Om Transaktionen genomförs avses en ny styrelse och ledning att utses.

Fortsatt notering

Om Nasdaq Stockholm AB bedömer att Transaktionen innebär en enligt regelverket väsentlig förändring av Hemchecks verksamhet, kommer Bio Vitos att stå för eventuella kostnader förenade med ett godkännande om fortsatt notering.

 

Preliminär tidplan

Inom 30 arbetsdagar avser Hemcheck att kalla till extra bolagsstämma för beslut om Transaktionen. Med anledning av bolagsordningsändring uppgår kallelsetiden till minst fyra veckor, innebärandes att stämman kan hållas tidigast fyra veckor efter offentliggörande av kallelsen. Under förutsättning att stämman fattar de beslut som krävs för att genomföra Transaktionen beräknas hela Transaktionen att kunna slutföras ca en månad efter stämman. Avstämningsdag för utdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget kommer infalla på sådant sätt att de aktier som emitteras till Bio Vitos inte berättigar till Utdelningen. Efter genomförandet av stämman anmäls samtliga beslut för registrering hos Bolagsverket.

Information om IP-rättigheterna

Bio Vitos innehar IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland. Dessa är i sin tur förvärvade av Double Bond Pharmaceutical som är ett noterat bolag på Spotlight stock market. Dessa IP-rättigheter förvärvas av Hemcheck som del av Transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Hemcheck Sweden AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.